คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

22070496 1407096859344525 63808351 o

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะทำงานทีมครูฝึกระดับตำบลแม่ปืม ได้ออกหน่วยขับเคลื่อน โครงการ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of Life) พื้นที่หมู่ที่ 10,12,15 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมนำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ตั้งแต่พุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา และเพื่อเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน จนนำไปสู่การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต