คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

กองช่างเทศบาลตำบลแม่ปืม

yota 00
 นายภาคย์ชัยวัฒน์  น้อยหมอ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
   yota 61
นายสุภาพ  ขาวงาม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 นายสุพจน์  กันทะพะเยา
นายช่างโยธา
นายนิพนธ์ วงค์ราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
         
นางสาวสุธาสิณี  จอนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นายน่านนที กัลยา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 นายธีรพงษ์ กาศทรง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า